تاریخچه تغییرات ضد ویروس شید

تاریخچه

نسخه ۳.۰.۲.۳۰

 • اولین نسخه‌ی انتشار عمومی (غیر بتا)

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۱

 • برطرف کردن اشکالات گزارش شده
 • بهبود عملکرد محافظ فایل در موارد خاص

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۲

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۳

 • بهبود عملکرد درایورهای نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۴

 • رفع اشکال در اسکنر

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۵

 • بهبود عملکرد رابط کاربری در مصرف منابع
 • رفع اشکال درایورهای نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۶

 • رفع اشکال جزئی در رابط کاربری

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۷

 • برطرف شدن مشکل نصب در سیستم‌های مجهز به
 • Secure Boot

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۸

 • بهبود عملکرد رابط کاربری در مصرف منابع
 • رفع اشکال درایورهای نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۳۹

 • بهبود عملکرد رابط کاربری در مصرف منابع

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۰

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۱

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۲

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۳

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۴

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۵

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۶

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۷

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۸

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۴۹

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار

 

نسخه ۳.۰.۲.۵۰

 • رفع اشکال و بهبود عملکرد کلی نرم افزار