تاریخچه تغییرات شید استور

تاریخچه

نسخه ۱.۰.۲.۳۰

 • اولین نسخه‌ی انتشار عمومی (غیر بتا)

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۱

 • بهبود عملکرد تبدیل خودکار نام کاربری قدیمی به جدید
 • برطرف کردن اشکال مربوط به لیست سفید

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۲

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۳

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۴

 • بهبود عملکرد رابط کاربری در مصرف منابع
 • اصلاح اطلاع رسانی وضعیت فعالسازی

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۶

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۷

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۸

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۰

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۱

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۲

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۳

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۴

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۵

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۶

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۷

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۸

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۴۹

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۳۹

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد

 

نسخه ۱.۰.۲.۵۰

 • رفع اشکالات پراکنده و بهبود عملکرد