HTTP کروم, هشداری برای قطع کردن نظارت و دست‌کاری در اینترنت می دهد

هشدار HTTP کروم, دنبال قطع کردن نظارت و دست‌کاری در اینترنت است. HTTP یکی از آن فناوری‌هایی است که باعث شد شبکه‌ی گسترده‌ی جهانی از زم...

ادامه مطلب