راهنمای ضد ویروس شید

نمای کلی ضد ویروس

  • نمای برنامه زمانی که وضعیت فعالسازی نا مشخص است.

در این حالت هنوز وارد حساب کاربری نشده اید و اعتبار برنامه را فعالسازی نکرده اید.

تمام قابلیت های ضد ویروس شید غیرفعال میباشد.

 

  • نمای برنامه زمانی که برنامه فعال نیست.

در این حالت وارد حساب کاربری شده اید، اما اعتبار برنامه را فعال نکرده اید.

تمام قابلیت های ضد ویروس شید غیرفعال میباشد.

  • نمای برنامه زمانی که ضدویروس شید فعال است.

در این حالت وارد حساب کاربری شده اید و اعتبار برنامه را فعال کرده اید.

تمام قابلیت های برنامه فعال و قابل استفاده است.

موارد دیوار آتش و امنیت وب قابلیت های برنامه امنیت اینترنتی شید میباشند و برای استفاده از این دو قابلیت باید نسخه ضدویروس خود را به نسخه امنیت اینترنتی شید ارتقا دهید.