راهنمای امنیت اینترنتی شید

نمای کلی امنیت اینترنتی شید

  • نمای برنامه زمانی که وضعیت فعال‌سازی نامشخص است.

در این حالت هنوز وارد حساب کاربری خود نشده‌اید و اعتبار برنامه را فعال‌سازی نکرده‌اید.

تمام قابلیت‌های امنیت اینترنتی شید غیرفعال است.

  • نمای برنامه زمانی که برنامه فعال نیست.

در این حالت وارد حساب کاربری خود شده‌اید، اما اعتبار برنامه را فعال نکرده‌اید.

تمام قابلیت‌های امنیت اینترنتی شید غیرفعال است.

  • نمای برنامه زمانی که امنیت اینترنتی شید فعال است.

در این حالت وارد حساب کاربری شده‌اید و همچنین اعتبار برنامه را فعال کرده‌اید.

تمام قابلیت‌های برنامه فعال و قابل استفاده هستند.