دسته بندی نشده

لیست استثنائات

 

یکی از پیشنهاداتی که ضد ویروس هنگام یافتن فایل آلوده در سیستم، به شما پیشنهاد می‌دهد، اضافه کردن فایل به استثنائات است. با اضافه کردن فایل به اسثتنائات ضد ویروس دیگر آن را به عنوان فایل آلوده شناسایی نخواهد کرد. پس در صورت اضافه کردن به استثنائات شما می‌بایست مطمئن باشید که این فایل به سیستم شما ضرر نخواهد رساند، در غیر این صورت عواقب آن به عهده خودتان خواهد بود.

اضافه کردن فایل به استثنائات از دو طریق امکان‌پذیر است:

  • از طریق صفحه شناسایی فایل آلوده

1-پس از شناسایی فایل آلوده، صفحه فایل های آلوده در نرم افزار را باز کنید یا بر روی پیام اعلان برنامه، گزینه مشاهده ی جزئیات را انتخاب نمایید.

2- در صورت اطمینان از آلوده نبودن فایل، بر روی آیکن استثنائات کلیک کنید و  فایل مورد نظر را در لیست استثنائات قرار دهید.

3- برای مشاهده فایل در لیست استثنائات، وارد صفحه اصلی شوید و گزینه استثنائات را انتخاب نمائید.

4- در این صفحه فایل را مشاهده می کنید و در صورت نیاز، میتوانید آن را از لیست استثنائات خارج کنید.

  • از طریق صفحه اصلی برنامه

1- بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

2- استثنائات را انتخاب نمایید.

3- انتخاب فایل را انتخاب کنید و  فایل مورد نظر را در لیست استثنائات قرار دهید.