راهنمای امنیت اینترنتی شید

راهنمای تبدیل اعتبار ضدویروس به امنیت اینترنتی

میتوانید اعتبار ضدویروس خود را به نسخه جدید (امنیت اینترنتی) تبدیل و از اعتبار خود در نسخه جدید با قابلیت های بیشتر استفاده کنید.

نکته: بازه ی هدیه/ رایگان فقط برای کاربران قدیمی شید میباشد(کاربرانی که از قبل، حداقل یکبار نسخه ضدویروس را فعال کرده اند.)

کاربران جدیدی که به تازگی ثبت نام را انجام میدهند، شامل بازه ی هدیه/رایگان نمیشوند.

همچنین کاربران قدیمی که از قبل، فقط اعتبار 30 روزه رایگان را فعال کرده اند هم شامل بازه هدیه/رایگان نمیشوند.

تبدیل با کد فعال‌سازی – در بازه‌ی هدیه/رایگان :

درحالی‌که برنامه امنیت اینترنتی شید فعال نیست و هنوز در بازه‌ی زمانی هدیه‌ی تبدیل فعال‌سازی هستیم،

1. کد فعال‌سازی مربوط به ضدویروس شید را جهت فعال‌سازی امنیت اینترنتی شید وارد نمایید.

2. بدون کسر از اعتبار ضدویروس شما، به همان میزان امنیت اینترنتی شید معتبر خواهد بود.

3. گزینه کد را تبدیل و فعال‌سازی را انجام بده را انتخاب کنید.

4. مجدد از کادر نارنجی رنگ ، گزینه کد را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. کدفعال‌سازی ضدویروس شید بدون کسر از اعتبار به همان میزان در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

تبدیل با کد فعال‌سازی – پس از بازه‌ی هدیه/رایگان :

درحالی‌که برنامه امنیت اینترنتی شید فعال نیست و بازه‌ی زمانی هدیه‌ی تبدیل فعال‌سازی به پایان رسیده است،

1. کد فعال‌سازی مربوط به ضدویروس شید را برای فعال‌سازی امنیت اینترنتی شید وارد نمایید.

2. کاربر مشمول دریافت هدیه نمی‌شود و مابه‌التفاوت قیمت برنامه محاسبه‌شده و x درصد اعتبار ضدویروس شید کاهش‌ یافته و در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

3. گزینه کد را تبدیل و فعال‌سازی را انجام بده را انتخاب کنید.

4. مجدد از کادر نارنجی رنگ ، گزینه کد را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. کد فعال‌سازی ضدویروس شید با x درصد کسر از اعتبار در امنیت اینترنتی شید فعال خواهد شد.

تبدیل خودکار – اعتبار کمتر از 30 روز – در بازه‌ی هدیه/رایگان :

درحالی‌که‌ کمتر از 30 روز از فعال‌سازی ضدویروس شید باقی‌مانده است، هنوز در بازه‌ی زمانی تبدیل رایگان هستیم و امنیت اینترنتی شید نصب نیست.

1. امنیت اینترنتی شید را نصب کنید. پس از نصب:

2. کاربر مشمول دریافت هدیه (دوره آزمایش 30 روزه) می‌شود و می‌تواند امنیت اینترنتی شید را به مدت 30 روز فعال‌سازی کند.

3. گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

4. مجدد از کادر نارنجی رنگ، گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. اعتبار امنیت اینترنتی شید، به مدت 30 روز فعال خواهد شد.

تبدیل خودکار – اعتبار کمتر از 30 روز – پس از بازه‌ی هدیه/رایگان :

درحالی‌که کمتر از 30 روز از فعال‌سازی ضدویروس شید باقی‌مانده است، بازه‌ی زمانی تبدیل رایگان به پایان رسیده و امنیت اینترنتی شید نصب نیست.

1. امنیت اینترنتی شید را نصب کنید. پس از نصب:

2. کاربر مشمول دریافت هدیه نمی‌شود و مابه‌التفاوت قیمت برنامه محاسبه شده و x  درصد اعتبار ضدویروس شید کاهش‌ یافته و در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

3. گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

4- مجدد از کادر نارنجی رنگ ، گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. اعتبار ضدویروس شید با x درصد کسر از اعتبار در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

تبدیل خودکار – اعتبار بیش از 30 روز – در بازه‌ی هدیه/رایگان :

درحالی‌که بیش از 30 روز از فعال‌سازی ضدویروس شید باقی‌مانده است، هنوز در بازه‌ی زمانی تبدیل رایگان هستیم و امنیت اینترنتی شید، نصب نیست.

1. امنیت اینترنتی شید را نصب کنید. پس از نصب:

2. کاربر مشمول دریافت هدیه شده و بدون کسر از اعتبار ضدویروس، به همان میزان امنیت اینترنتی شید معتبر خواهد بود.

3. گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

4. مجدد از کادر نارنجی رنگ ، گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. اعتبار ضدویروس شید بدون کسر از اعتبار به همان میزان در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

تبدیل خودکار – اعتبار بیش از 30 روز – پس از بازه‌ی هدیه/رایگان:

درحالی‌که بیشتر از 30 روز از فعال‌سازی ضدویروس شید باقی‌مانده است، بازه‌ی زمانی تبدیل رایگان تمام شده و امنیت اینترنتی شید نصب نیست.

1. امنیت اینترنتی شید را نصب کنید. پس از نصب:

2. کاربر مشمول دریافت هدیه نمی‌شود و مابه‌التفاوت قیمت برنامه محاسبه‌شده و x  درصد اعتبار ضدویروس شید کاهش یافته و در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.

3. گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

4. مجدد از کادر نارنجی رنگ ، گزینه اعتبار را تبدیل کن را انتخاب کنید.

5. اعتبار ضدویروس شید با x درصد کسر از اعتبار در امنیت اینترنتی شید فعال‌سازی خواهد شد.