راهنمای ضد ویروس شید

استثنائات ضد ویروس شید

یکی از پیشنهاداتی که ضد ویروس هنگام یافتن فایل آلوده در سیستم، به شما پیشنهاد می‌دهد، اضافه کردن فایل به استثنائات است. با اضافه کردن فایل به اسثتنائات ضد ویروس دیگر آن را به عنوان فایل آلوده شناسایی نخواهد کرد. پس در صورت اضافه کردن به استثنائات شما می‌بایست مطمئن باشید که این فایل به سیستم شما ضرر نخواهد رساند، در غیر این صورت عواقب آن به عهده خودتان خواهد بود.

اضافه کردن فایل به استثنائات از دو طریق امکان‌پذیر است:

از طریق فهرست امکانات

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

۳ـ بر روی استثنائات کلیک نمایید.

از طریق صفحه اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ استثنائات را انتخاب نمایید.

انتخاب فایل را انتخاب کنید.

برای حذف استثنائات انتخاب شده علامت را انتخاب نمایید.

فایل را از استثنائات خارج کن را انتخاب نمایید.